ریال دیجیتال چیست؟

ریال دیجیتال
 • امیرحسین دربهانی
 • زمان مطالعه: 12دقیقه
 • دیدگاه ها ‏بدون دیدگاه
 • مطالعه شده توسط ‏ 6672 نفر

در حالی که راهکارهای غیرمتمرکز پرداخت، در دنیا در حال فراگیرتر شدن هستند؛ در طول چند سال گذشته راهکارهای نیمه متمرکز به عنوان نسل جدیدی از محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک موردتوجه بسیاری قرارگرفته اند که از مهمترین آنها میتوان به زنجیره بلوک سازمانی و پول دیجیتال بانک مرکزی اشاره نمود.

فعالان حوزه زنجیره بلوک نیمه متمرکز بر این باور هستند که میتوان با محدودسازی برخی از ویژگی های زنجیره بلوک، مقداری تمرکزگرایی را نیز در محصوالت آن گنجاند. درواقع هدف کلی زنجیره بلوکه ای نیمه متمرکز، بهرمندی حداکثری از امتیازات مهم فنآوری زنجیره بلوک با درجه ای از تمرکزگرایی کنترل شده است.  پدیدهی پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران “ریال دیجیتال” نام گرفته است نیز یکی از راهکارهای ارائه شده نیمه متمرکز زنجیره بلوکی است. تعاریف و کارکردهای زیادی توسط خبرگان و کارشناسان برای پول دیجیتال بانکهای مرکزی ارائه شده است که بعضاً اختالافات زیادی نیز مابین آنها دیده میشود. به طورکلی میتوان پول دیجیتال بانک ِ های مرکزی را “پول الکترونیکی انحصاری و منتشره توسط بانک مرکزی که از آن میتوان برای مبادلات بدون واسطه استفاده نمود” تعریف کرد.

بر این اساس،توسعه “ریال دیجیتال” میتواند گامی بلند در راستای بهره مندی از منافع فنآوری زنجیره بلوک در حوزه پرداخت باشد.

جایگاه توکن پول دیجیتال بانکهای مرکزی در میان انواع پول

 

ریال دیجیتال

 

همانگونه که در شکل ۱-۲ مشاهده میشود توکن پول دیجیتال بانک مرکزی را میتوان بهصورت ذیل تعریف نمود:

توکن پول دیجیتال بانک مرکزی، گونه ای از پول دیجیتال است که توسط بانک های مرکزی صادر گردیده، به صورت همتا به همتا مورد تبادل قرار میگیرد.

مفهوم عام پول دیجیتال بانک مرکزی برخالف برداشتی که در ابتدا در ذهن مخاطب ایجاد می نماید، ماهیت جدیدی نبوده
و سالهاست در موارد متنوعی مانند حسابهایی که برای بانک ها نزد بانک های مرکزی افتتاح میگردد، نوع مشخصی از “پول دیجیتال بانک مرکزی” عینیت یافته است.

در واقع با نیم نگاهی به طبقه بندی انواع پول براساس شکل ۱-۲ پولی که منحصرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده، و فرآیندهای مرتبط با خلق و انتشار آن به ً صورت کامال الکترونیکی باشد مشمول تعریف عام ًبه عنوان ابزاری جهت
“پول دیجیتال بانک مرکزی” خواهد شد.

بر همین اساس، به صورت کامل در اختیار عموم قرار گیرد یا صرفا تسهیل تسویه بین بانکی و مدیریت نقدینگی تنها در اختیار بانکها و موسسات مالی و اعتباری باشد؛ و همچنین انتشار این شکل از پول در قالب توکن های دیجیتال با هدف ایجاد استقالال از مدیریت متمرکز واحد در ثبت و ضبط عملیات مالی و همچنین تامین امکان تبادل پول دیجیتال منتشر شده بین دارندگان بهصورت بیواسطه، شقوق دیگری از پول دیجیتال بانک مرکزی را محقق خواهد کرد.

صرف نظر از طبقه بندی پیشگفته، عموما کالن و یا تسهیل مراودات و تراکنشهای بینالمللی۲۴ منتشر میگردند. درحالحاضر، دو نوع پول از نظر دسترس پذیری توسط بانک مرکزی منتشر میشود:

–  وجه نقد که در دسترس عموم قرار دارد.
– حساب های تسویه ای که معمولا  در دسترس حساب های محدود( عمدتا بانک ها) قرار دارد.

با توسعه این ابزار، عموم مردم میتوانند عالوه بر اسکناس و مسکوک به پول دیجیتال منتشره توسط بانک مرکزی دسترسی داشته باشند. بنابراین توکن پول دیجیتال، نوع سوم پول بانک مرکزی خواهد بود که به صورت الکترونیکی و به عنوان تعهد بانک مرکزی منتشر میگردد و عموم مردم میتوانند از آن برای مبادلات بدون واسطه استفاده نمایند.

برخی معیارهای طراحی و ارزیابی ریال دیجیتال بانک های مرکزی

در یک تعریف ساده و کلی، پول دیجیتال بانک مرکزی را میتوان بهعنوان تعهد رایج الکترونیکی بانک مرکزی تعریف کرد که میتواند برای تسویه حساب یا به عنوان ذخیره ارزش مورد استفاده قرارگیرد. در این تعریف، طیف گستردهای از ویژگی ها و پارامترهاوجود دارد که با تغییر و تنظیم آن میتوان تعریف دقیقتری از پول دیجیتال بانک مرکزی را ارائه داد.

بدین ترتیب، پول دیجیتال بانک مرکزی را میتوان به عنوان پول محدود الکترونیکی در نظر گرفت که در قالب ذخایر بانک مرکزی نیز قابل طبقه بندی است. با توجه به وضوح ویژگیهای “بدهی بانک مرکزی” و “الکترونیکی” بودن ماهیت توکن پول دیجیتال بانک مرکزی، سایر مولفه های مورد نظر به شرح زیر تعریف میشوند:

اولین مورد از مولفه های فوق الذکر، سطح دسترسی است. برخی تحلیلگران نظیر فانگ و هاالبورداو برگ دسترسی عمومی را به عنوان یکی از مشخصه ها اساسی پول دیجیتال بانک مرکزی معرفی میکنند. در همین راستا بانک مرکزی اروپا ترجیح داده است که از اصطلاح گسترده تر “پایه پولی دیجیتال” استفاده کند با این حال، میتوان حالتی را تصور نمود که بانک مرکزی بتواند با تنظیم این پارامتر، نوع خاصی از پول دیجیتال مرتبط با خود را ایجاد نماید.

دومین مولفه، قابلیت پرداخت بهره است. بانک مرکزی میتواند با اعمال نرخهای مثبت، صفر یا حتی منفی بر این نوع پول،از آن به عنوان یک ابزار جهت اجرای سیاست گذاری پولی استفاده نماید. در صورت عدم اعمال نرخ بهره بر پول دیجیتال(بهره صفر) شبیه به اسکناس های منتشره بانک مرکزی خواهد بود و میتوان آن را در قالب وجه نقد الکترونیکی یا اسکناس الکترونیکی نامگذاری کرد.

مولفه سوم، امکان مبادله این پول با انواع دیگر بدهی های بانک مرکزی است. در بیشتر چارچوب های پولی موجود، انواع مختلف بدهی های بانک مرکزی به صورت یک به‌یک با یکدیگر قابل مبادله است. به عنوان مثال، یک واحد اسکناس و
مسکوک در جریان میتواند با یک واحد از ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی مبادله شود؛ بدین معنی که اجزای مصارف پایه پولی قابل مبادله با یکدیگر هستند.

مولفه چهارم، فناوری مورد استفاده در تولید پول دیجیتال بانک مرکزی است، که میتواند بهصورت مبتنی بر توکن یا مبتنی بر حساب باشد. انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی بهصورت توکنی، بدین معنی است که واحدهای پول دیجیتال بانک مرکزی به محض انتشار میتوانند به طور مستقل و خارج از اراده بانک مرکزی، بین آحاد اقتصادی به چرخش در آیند؛ دقیقا به همان روشی که در حال حاضر اسکناس و مسکوک منتشره بانک مرکزی مبادله میشود.

مولفه پنجمی که بیشترین تمایز را ایجاد میکند، این است که آیا پول دیجیتال بانک مرکزی باید یک پول رمزنگاری شده باشد یا خیر. پولهای رمزنگاری شده مانند بیتکوین، لایتکوین یا اتریوم به منظور حفظ یا اثبات اعتبار خود از نوعی
فناوری دفتر کل توزیع شده که متکی بر تکنیکهای رمزنگاری هستند، استفاده میکنند.

مولفه ششم، موضوع گمنامی و سطح احراز هویت میباشد. میزان گمنامی و سطح احراز هویت در نوع طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی از آن جهت مورد توجه است که به لحاظ مفهومی در صورت عدم الزام به احراز هویت پیش از فعالسازیابزار انتقال و نگهداری پول دیجیتال، کارکرد پول دیجیتال طراحی شده کامال مشابه با اسکناس بوده و از نظر اقتصادی نیز انتظار می رود اثرات و تبعات اقتصادی مشابه و اثر شبکهای متناظر با کارکرد اسکناس را از خود منعکس نماید.

مولفه هفتم، تابآوری زیرساختی است. این مولفه از آن منظر حائز اهمیت است که اولویت این مولفه، نحوه مشارکت متولیان زیرساخت و دارندگان دفترکل توزیع شده در اجماع تراکنشها و نقش راهبر و مدیر اصلی زیرساخت دفترکل
توزیع شده در کنترل های نهایی تراکنشها را متاثر مینماید. همچنین با توجه به میزان اهمیت این مولفه، دامنه کاربری پول دیجیتال و حوزه اثرگذاری آن در اقتصاد نیز تعیین میگردد.(کارکرد در حوزه خرد یا کلان)

 

نوشته هایی که شاید خواندنش برای شما جالب باشد

استخراج بیت کوین

دیدگاه های نوشته

‏بدون دیدگاه
0 0 دیدگاه ها
به این نوشته چه امتیازی میدهید؟
مشترک شدن در دیدگاه های این نوشته
اطلاع از
guest

0 دیدکاه های این نوشته
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
تبدیل ارزهای دیجیتال
خرید اتریوم

دسته بندی آموزش های
صرافی ارزینجا

قیمت بیتکوین

آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال

صرافی ارزدیجیتال در ایران

دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا


ارزهای دیجیتال در یک نگاه

 • مخترع بیت کوین : ساتوشی ناکاموتو
 • تاریخ معرفی : نهم ژانویه ۲۰۰۸
 • روش عرضه اولیه: استخراج بلاک جنسیس
 • محدودیت کوین: ۲۱میلیون واحد
 • پروتکل بلاک‌چین: اثبات انجام کار
 • حریم خصوصی: بالا
 • قابلیت رهگیری: دارد
 • اسم و‌ واحد ارز: بیت کوین (ساتوشی)
 • نماد ارز: BTC
 • کارمزد تراکنش: بسته به کیف پول و شلوغی شبکه متغیر است.
 • لگوریتم: SHA-256
 • زمان بلاک: حدود ده دقیقه
 • استخراج: استخراج کننده های ASIC
 • مقیاس پذیر: می باشد

بیت‌کوین (BTC)، اولین و پیشتازین ارز دیجیتال، به‌عنوان یک نوآوری توسط مخترع ناشناس “ساتوشی ناکاموتو” در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۰۸ معرفی شد. روش عرضه اولیه آن از طریق استخراج بلاک جنسیس، یعنی ایجاد بلاک ابتدایی شبکه، صورت گرفت. ارز بیت‌کوین دارای محدودیت تامینی ۲۱ میلیون واحد است، که این ویژگی تامین ارزش و قدرت آن را تا حد زیادی تضمین می‌کند.

پروتکل بلاک‌چین بیت‌کوین از اثبات انجام کار (PoW) استفاده می‌کند، که به استخراج بلاک‌ها انرژی زیادی می‌طلبد. این ارز دارای حریم خصوصی بالایی است و امکان رهگیری تراکنش‌ها از طریق بلاک‌چین وجود دارد.

بیت‌کوین با نماد ارز BTC شناخته می‌شود و کارمزد تراکنش‌های آن متغیر است و بسته به شلوغی شبکه و کیف پول‌های مورد استفاده تعیین می‌شود. الگوریتم امنیتی این ارز SHA-256 است و زمان تولید هر بلاک حدود ده دقیقه است.

استخراج بیت‌کوین با استفاده از دستگاه‌های ASIC (مدار مجتمع ویژه استخراج) انجام می‌شود و قابلیت مقیاس‌پذیری دارد، اما این مقیاس‌پذیری همراه با چالش‌هایی در زمینه هزینه‌ها و مصرف انرژی آمده است. بیت‌کوین به‌عنوان پیشواز تحول در عالم ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک‌چین تاریخی بی‌نظیر را نمایان می‌کند.

بیت‌کوین به‌عنوان نخستین ارز دیجیتال، الگویی برای سایر ارزهای رمزنگاری شده ایجاد کرده است. این ارز با اصول بلاک‌چین و امنیت عالی خود، بستری را برای انتقال ارزش بین افراد بدون واسطه فراهم کرده است. تغییرات در کد بیت‌کوین توسط انجام بهبود‌ها و اصلاحات انجام می‌شود، به‌طوری‌که از ابتدای تا به امروز، جامعه توسعه‌دهندگان بهبودهای مستمری را به شبکه اضافه کرده‌اند.

 • مخترع اتریوم : ویتالیک بوترین
 • تاریخ معرفی : اواسط ۲۰۱۳
 • کشور مبداء : روسیه
 • محدودیت کوین : بدون محدودیت
 • روش عرضه اولیه : پیش فروش
 • بلاکچین : نسل دوم
 • پروتکل بلاکچین : اثبات انجام کار در حال حرکت به اثبات سهام
 • حریم خصوصی : بالا
 • قابلیت رهگیری : دارد
 • اسم و‌ واحد ارز : اتریوم ( ETH)
 • نماد ارز : ETH
 • کارمزد تراکنش : متغیر است
 • الگوریتم استخراج : ETHASH
 • زمان تکمیل بلاک : ۱۴ ثانیه
 • قابلیت استخراج : دارد
 • زبان برنامه نویسی : Solidity

اتریوم (Ethereum) که توسط ویتالیک بوترین، مخترع اصلی آن، معرفی شد، به‌عنوان یکی از پیشروهای ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این ارز در اواسط سال ۲۰۱۳ معرفی شد و ویتالیک بوترین، مخترع آن، اهمیت زیادی را به توسعه ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک‌چین اختصاص داد. ویتالیک بوترین اهل روسیه است.

اتریوم دارای محدودیت کوین ندارد و روش عرضه اولیه‌اش از طریق پیش‌فروش صورت گرفت. این ارز از بلاک‌چین نسل دوم استفاده می‌کند و از اثبات انجام کار به اثبات سهام در حال حرکت است. همچنین، دارای حریم خصوصی بالا و قابلیت رهگیری تراکنش‌ها است.

واحد ارز اتریوم ETH نامیده می‌شود و نماد ارز آن نیز ETH است. این ارز با الگوریتم استخراج ETHASH استخراج می‌شود و زمان تکمیل بلاک در این شبکه حدود ۱۴ ثانیه است. قابلیت استخراج نیز در اتریوم وجود دارد و برنامه‌نویسان می‌توانند با زبان برنامه‌نویسی Solidity قراردادهای هوشمند را ایجاد کنند. با این ویژگی‌ها، اتر به عنوان یک اکوسیستم چندمنظوره و قدرتمند در دنیای ارزهای دیجیتال و توسعه‌دهندگان برنامه‌ها شناخته می‌شود.

 • مخترع لایت کوین : چارلی لی
 • تاریخ معرفی : هفتم اکتبر ۲۰۱۱
 • روش عرضه اولیه : استخراج بلاک جنسیس
 • محدودیت کوین : ۸۴ میلیون واحد
 • پروتکل بلاک‌چین : اثبات انجام کار
 • حریم خصوصی : بالا
 • قابلیت رهگیری : دارد
 • اسم و‌ واحد ارز : لایت کوین
 • نماد ارز : LTC
 • کارمزد تراکنش : بسته به کیف پول ‌‌و شلوغی شبکه متغیر است
 • الگوریتم : SCRYPT
 • زمان بلاک : حدود ۲.۵ دقیقه
 • استخراج : کارت گرافیک (GPU) – دستگاه های ASIC
 • مقیاس پذیر : می باشد

لایت‌کوین (Litecoin) به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال پیشرو و نسخه سریع‌تر و سبک‌تر از بیت‌کوین شناخته می‌شود. چارلی لی، مخترع آن، این ارز را به عنوان جوانترین برادر بیت‌کوین توصیف کرده است. لایت‌کوین در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۱ معرفی شد و از طریق استخراج بلاک جنسیس عرضه شد.

محدودیت تامینی لایت‌کوین به ۸۴ میلیون واحد محدود شده است. این ارز از پروتکل اثبات انجام کار (PoW) استفاده می‌کند و حریم خصوصی بالایی دارد. قابلیت رهگیری تراکنش‌ها در بلاک‌چین لایت‌کوین وجود دارد.

واحد ارز لایت‌کوین به نام LTC شناخته می‌شود و نماد ارز آن نیز LTC است. کارمزد تراکنش‌ها بسته به کیف پول و شلوغی شبکه متغیر است. لایت‌کوین از الگوریتم استخراج SCRYPT برای استخراج استفاده می‌کند و زمان تکمیل هر بلاک حدود ۲.۵ دقیقه است.

استخراج لایت‌کوین با استفاده از دستگاه‌های کارت گرافیک (GPU) و همچنین دستگاه‌های ASIC انجام می‌شود. این ارز از مقیاس‌پذیری بالایی برخوردار است که این ویژگی به آن اجازه می‌دهد تا در تراکنش‌های سریع‌تر و هزینه‌های کمتر نسبت به بیت‌کوین عمل کند.

لایت‌کوین با ویژگی‌هایی همچون زمان تکمیل بلاک کوتاهتر (حدود ۲.۵ دقیقه) و الگوریتم SCRYPT برای استخراج، به عنوان یک جایگزین مناسب برای بیت‌کوین در تراکنش‌های روزمره شناخته می‌شود. این ارز با تمرکز بر سرعت تایید تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌های تراکنش‌ها، جذب توجه افراد بسیاری در دنیای ارزهای دیجیتال را به خود جلب کرده است.

لایت‌کوین از دستگاه‌های کارت گرافیک (GPU) و دستگاه‌های ASIC برای استخراج بهره می‌برد، که این ویژگی به معنای دسترسی آسان‌تر برای افراد مختلف به فرآیند استخراج است. همچنین، امکان استخراج این ارز با کمترین تجهیزات نیز وجود دارد.

 

 • مخترع کاردانو : چارز هاسکینسو
 • تاریخ معرفی : دسامبر ۲۰۱۷
 • محدودیت کوین : ۴۵ میلیارد واحد
 • بلاکچین : نسل سوم
 • حریم خصوصی : بالا
 • اسم و‌ واحد ارز : کاردانو
 • نماد ارز : ADA
 • کارمزد تراکنش : کمتر از یک دلار
 • الگوریتم : اثبات سهام
 • استخراج : با توجه به اثبات سهام بودن بستگی به میزان دارایی این ارز دارد.
 • مقیاس پذیر : محدودیت مقیاس پذیری ندارد

کاردانو (Cardano) که توسط چارلز هاسکینسو معرفی شده است، به عنوان یک پلتفرم بلاک‌چین مبتنی بر دانش تخصصی و تحقیقات علمی معروف است. این پروژه در دسامبر ۲۰۱۷ معرفی شد و با ارائه راهکارهای نوآورانه، جایگاه ویژه‌ای در جامعه ارزهای دیجیتال دارد.

کاردانو با محدودیت کوین ۴۵ میلیارد واحد، از بلاک‌چین نسل سوم استفاده می‌کند که از طراحی‌های تخصصی برای بهبود امنیت، سرعت و پایداری شبکه استفاده می‌کند. حریم خصوصی بالایی نیز در این پلتفرم وجود دارد.

واحد ارز به نام ADA شناخته می‌شود و نماد ارز نیز ADA است. یکی از ویژگی‌های متمایز کاردانو، کارمزد تراکنش کمتر از یک دلار است که این امر را برای کاربران جذاب می‌کند. این ارز از الگوریتم اثبات سهام (PoS) برای اثبات تراکنش‌ها و امنیت شبکه استفاده می‌کند.

استخراج کاردانو با توجه به اثبات سهام بودن آن، بستگی به میزان دارایی‌های معدنگران دارد. این امر به معنای انرژی کمتر مصرفی و امکان استخراج بدون تجهیزات پرهزینه می‌شود. کاردانو با محدودیت مقیاس پذیری ندارد و از طریق تحقیقات و توسعه‌های مستمر، بهبود‌هایی در زمینه‌های مختلف به شبکه اضافه می‌کند، این ویژگی باعث جلب توجه جامعه فناوری و ارزهای دیجیتال می‌شود.

کاردانو با رویکردی هوش مصنوعی و بر اساس ابزارهای تحقیقاتی، به توسعه‌ای پایدار و طولانی مدت در عرصه ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این پروژه از طراحی‌های مهندسی از پیش تعیین‌شده و اصولی برای توسعه و ارتقاء شبکه بهره می‌برد.

کاردانو با ایجاد امکانات همچون اعتماد توزیع شده، قراردادهای هوشمند و تجزیه و تحلیل ریاضی، نقش مهمی در تحول دیجیتال و اقتصاد معاصر دارد. این پلتفرم به محدودیت کوین ۴۵ میلیارد واحد تعیین شده است، که این امر باعث مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز می‌شود.

 • مخترع : دیوید شوارتز و جد مکالب
 • هدف : حل مشکل کند بودن و بالا بودن کارمزد پرداخت های برون مرزی
 • مصارف : پرداخت برون مرزی
 • تاریخ معرفی : ژانویه ۲۰۱۲
 • کشور مبداء : آمریکا
 • محدودیت کوین : صد میلیارد
 • تورم : ندارد
 • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
 • پروتکل اجماع : اثبات درستی
 • زمان تراکنش : ۴ ثانیه
 • اسم و‌ واحد ارز : ریپل (XRP)
 • نماد ارز : XRP
 • قابلیت استخراج : ندارد
 • زبان برنامه نویسی : ++C/c
  JavaScript
  Java
  Go
 • بازار هدف : موسسه های مالی
 • همکاری های مهم : رویال بانک کانادا ، بانک ملی استرالیا ، دیلویتی، مانی گرام و …

 • مخترع : جد مکالب
 • هدف : تسهیل خدمات پرداختی برون مرزی برای افراد عادی
 • مصارف : پرداخت برون مرزی
 • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
 • کشور مبداء : آمریکا
 • محدودیت کوین : صد و پنج میلیارد + ۱ درصد سالیانه
 • تورم : دارد ، سالیانه یک درصد
 • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
 • پروتکل اجماع : پروتکل اجماع ویژه استلار
 • زمان تراکنش : ۳ تا ۵ثانیه
 • اسم و‌ واحد ارز : استلار (لومن)
 • نماد ارز : XLM
 • قابلیت استخراج : ندارد
 • زبان برنامه نویسی : ++C/c
  JavaScript
  Go
 • بازار هدف : موسسه های مالی
 • همکاری های مهم : شراکت با کمپانی IBM

 • مخترع : جرد تیت
 • هدف : امنیت ، کاربرد به عنوان پول ، یک روش پرداخت سریع و آسان
 • دیجی بایت اولین ارز رمزپایه ای بود که فناوری SegWit به معنای شاهد جداگانه را مورد استفاده قرار داد که همین باعث بروز نوآوری های دیگری مانند تراکنش های کراس چین و تایید تکی تراکنش شد.
 • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
 • کشور مبداء : آمریکا
 • محدودیت کوین : بیست و یک میلیارد واحد
 • زمان تراکنش : ۱۵ ثانیه برای هر بلاک
 • اسم و‌ واحد ارز : دیجی بایت
 • نماد ارز : DGB
 • قابلیت استخراج : دارد
 • استخراج به وسیله‌ی : GPU , ASIC را دارد و کاربرانی توانند به یک استخر استخراج بپیوندند
 • الگوریتم استخراج : SHA256,Scrypt,Qubit,odocrypt,Skein
 • زبان برنامه نویسی : ++c
 • مقیاس پذیری : دارد

 • مخترع : جاستین سان
 • هدف : ایجاد اینترنت غیر متمرکز
 • تاریخ معرفی : جولای ۲۰۱۷
 • کشور مبداء : سنگاپور
 • محدودیت کوین : ۹۹.۳بیلیون
 • پروتکل بلاکچین : (Delegated Proof of Stake – DPoS)
 • زمان تراکنش : ۳ ثانیه برای هر بلاک
 • اسم و‌ واحد ارز : ترونیکس
 • نماد ارز : TRX
 • قیمت اولیه : در یکم جولای ۲۰۱۷حدود دو سنت بوده است.
 • زبان برنامه نویسی :
  JavaScript / Java / Rust / C++ / Shell

 

 • مخترع تزوس : آرتور بریتمن
 • هدف : یک پلتفرم خود اصلاح گر
 • تاریخ معرفی : در جولای۲۰۱۷ معرفی و در سپتامبر۲۰۱۸ راه اندازی
 • کشور مبداء : سوئیس
 • تعداد کل واحدها :۷۶۳.۳۰میلیون.
 • الگوریتم مورد استفاده: dPos اثبات سهام از طریق گره قانونی
 • اسم و‌ واحد ارز : Tezos
 • نماد ارز : XTZ
 • قیمت اولیه: در اکتبر۲۰۱۷حدود ۲.۳۵$ بوده است.
 • زبان برنامه نویسی : OCaml
0
دیدگاه خودتون رو درباره این نوشته بنویسیدx